Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) nedir?

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından 2006 yılında havacılık kuruluşlarına zorunlu tutulan ve üye devletler tarafından da kabul edilen bir yönetim sistemidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından da ICAO gerekliliklerine uyum için SHY-SMS ve SHT-SMS mevzuatı yayımlanmıştır. Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) aşağıdakilerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

 • Emniyete etki edecek tehlikelerin tanımlanması
 • Kabul edilebilir bir emniyet seviyesini sürdürmek için gerekli düzeltici işlemlerin uygulanması
 • Elde edilen emniyet seviyesinin sürekli izlenmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi
 • Genel emniyet seviyesinde sürekli iyileştirme yapılması

SMS hangi kuruluşlar için zorunludur?

SHGM, SMS sistemini havacılıkta yer alan hava aracı tasarım, üretim, bakım, operasyon (hava yolu, hava taksi, balon, kargo vb.), Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kuruluşları, hava alanı işletmecileri gibi hemen hemen tüm havacılık işletmelerine zorunlu tutmuştur.

SHT-SMS talimatında kuruluşlara 2020 yılına kadar geçiş süresi tanınmış ve bu tarihten itibaren başvuran her havacılık kuruluşundan SMS sistemi kurması istenilmektedir.

SMS nelerden oluşmaktadır?

 1. Emniyet Politikası ve Hedefleri
   Yönetim taahhüdü ve sorumluluğu
   Emniyet sorumlulukları
   Kilit personelin atanması
   Acil müdahale planlamasının koordinasyonu
   SMS dokümanları
 2. Emniyet Risk Yönetimi
   Tehlike tanımlama
   Risk değerlendirmesi ve azaltma
 3. Emniyet Güvencesi
   Emniyet performansının izlenmesi ve ölçülmesi
   Değişiklik yönetimi
   SMS’in sürekli iyileştirilmesi
 4. Emniyeti Teşvik Etme
   Eğitim ve öğretim
   Emniyet iletişimi

Emniyeti Yönetmek için Tanımlar ve Adımlar nelerdir?

 • Emniyet Kavramı ve Kaza Nedeni
 • Kişi, Hata, İhlal
 • Emniyet Kültürü
 • Değişim Yönetimi ve Yönetim Sisteminin Entegrasyonu
 • Emniyet Raporlaması (Olay Bildirim) ve Kaza Soruşturması
 • Emniyet Verilerinin Toplanması ve Analizi
 • Tehlike ve Emniyet Risk Yönetimi

SMS Danışmanlığının içeriği nedir?

AeroTurk Ekibi aşağıdaki konularda kuruluşunuza destek olmaktadır;
 SMS oluşturmak için eğitimler düzenlenmesi
 SMS’i etkili bir şekilde sürdürmek için elektronik araçlar (yazılım, vb.)
 Kurumunuzdaki SMS uyum düzeyini izlemek için yerinde denetimler gerçekleştirilmesi
 Kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerin her biri için SMS İlerleme Raporları hazırlanması
 Emniyeti en üst düzeyde tutmaya yönelik Eylem Planları